DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET

SMARTPHONE

 

Nieuw in Huwen & Samenwonen

02 september 2014

 

De familierechtbank : gedaan met het heen-en-weer gedoe!

Het heen-en-weer gedoe bij familiale geschillen is voorbij. In het oude systeem moesten gezinnen voor verschillende aspecten van een conflict terecht bij verschillende rechtbanken, wat tijdrovend en kostelijk was. De wetgever maakt daar nu komaf mee.
Sinds 1 september 2014 is de familierechtbank bevoegd voor alle familiale- en jeugdgeschillen. Ook de voorlopige maatregelen zoals de machtiging tot afzonderlijk verblijf worden genomen door de familierechtbank. Deze rechtbank maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg en bestaat uit verschillende kamers: één of een aantal familiekamers, jeugdkamers en kamers voor minnelijke schikking. Deze centralisering van bevoegdheden is een grote stap in de goede richting.
De bescherming van kinderen staat nog meer op de voorgrond. In het nieuw systeem zijn het gespecialiseerde rechters die zich buigen over jeugdzaken. Minderjarige kinderen hebben nu het recht om gehoord te worden in zaken die hun aanbelangen. De nieuwe wet hecht veel belang aan deze bepaling en schrijft voor dat minderjarigen vanaf twaalf jaar een brief krijgen met informatie hieromtrent. Kinderen die jonger dan twaalf zijn kunnen ook gehoord kunnen worden indien ze hierom verzoeken.
Een tweede centraal punt is de bemiddeling. Partijen worden op de inleidende zitting op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om tot bemiddeling over te gaan. Via de kamer voor minnelijke schikkingen worden partijen zoveel mogelijk aangewezen op een oplossing “in der minne”.
Andere innovatie van de wetgever: één uniek dossier per gezin. Aangezien de familierechtbank nu bevoegd is voor alle familiegeschillen (behalve de strafrechtelijke aspecten) is het van belang een overzicht te houden op de specifieke situatie van een gezin. Van zodra een eerste vordering is ingesteld wordt een familiedossier geopend waarbij alle geschillen worden bijgehouden, ook betwistingen over grootoudercontact, ouderlijk gezag, onderhoudsgelden, echtscheidingen, verdelingen, testamenten… komen in dit dossier.
De familierechtbank komt echter niet iedereen ten goede: feitelijke samenwoners zonder minderjarige kinderen vallen buiten de bevoegdheid van de familierechtbank. Zij blijven volledig aangewezen op de rechtbank van eerste aanleg.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Blokkering rekeningen bij overlijden: hoe vrijmaken?

27 augustus 2014

 

Video van de week

De rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden zodra de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene. Over welke info of documenten moet de bank beschikken?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/
Meer video’s: http://www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Nieuw in Kopen, huren & lenen

22 augustus 2014

 

De veiligheid van studentenkoten: de rookmelder vanaf oktober 2014 verplicht

Augustus is voor studenten vaak een drukke maand. Het nieuw academiejaar staat te loeren om de hoek en velen zijn nog gretig op zoek naar een studentenkot. De veiligheid van een studentenkot is een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien. Nochtans zijn studenten net een kwetsbare groep: ze bevinden zich het grootste deel van hun tijd in hun kot en koten bevinden zich vaak in oudere gebouwen, die niet altijd deskundig werden opgesplitst of omgebouwd tot kamers.
De plaatsing van rookmelders was al verplicht voor nieuwbouwwoningen en huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract werd opgesteld, ook voor nieuwe huurcontracten met studenten. Voor lopende huurovereenkomsten, zowel voor sociale huurwoningen als voor private huurwoningen werd de verplichting stapsgewijs uitgevoerd, afhankelijk van het bouwjaar van de woning. Een volledige bescherming was er echter niet. Enkel lopende overeenkomsten die de huur van woningen als hoofdverblijfplaats tot voorwerp hadden vielen onder de regeling. Studentenkoten vielen tussen de mazen van het net…
Vanaf oktober 2014 komt daar verandering in. Uiterlijk tegen die datum moeten alle zelfstandige woningen en kamers die bestemd zijn voor de huisvesting van studenten uitgerust zijn met een rookmelder. De rookmelder(s) moeten geplaatst worden in elke kamer én in elke gemeenschappelijke kookruimte. Dit geldt dus niet enkel meer voor nieuwe huurovereenkomsten, maar ook voor alle lopende huurovereenkomsten. Deze veiligheidsnorm is zowel voor de student als voor de eigenaar van het pand van belang. Een kleine investering die een groot verschil kan maken…

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat