Registratiebelasting in het Vlaams Gewest

De registratiebelasting wordt berekend op de overeengekomen prijs, verhoogd met de bedongen lasten, en bedragen normaal 10%.

 

Vermindering

Deze 10% kan worden verminderd tot 5% indien men een “bescheiden woning” koopt. In dit geval moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • geen andere woning bezitten in België, in volle of in blote eigendom;
 • het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van alle onroerende goederen die u en uw partner in gemeenschap bezitten, mag niet meer bedragen dan:
  • € 745 als u niet meer dan 2 kinderen ten laste heeft;
  • € 845 als u 3 of 4 kinderen ten laste heeft;
  • € 945 als u 5 of 6 kinderen ten laste heeft;
  • € 1.045 als u meer dan 6 kinderen ten laste heeft; 
 • binnen de 3 jaar de woning bewonen (uw domicilie op het adres van de aangekochte woning vestigen) en er dan gedurende minstens 3 jaar ingeschreven blijven.
  Nota: bij aankoop van een bouwgrond is geen rechtstreekse vermindering van registratiebelasting mogelijk. Bij de aankoop ervan betaalt u dus steeds 10%.
  Indien men op de bouwgrond evenwel een “bescheiden woning” bouwt (hetgeen zal blijken uit de vaststelling van het kadastraal inkomen na bouw van de woning), en men voldoet aan de voorwaarden hiervoor vermeld, dan kan men later teruggave vragen van 5% van de betaalde registratiebelasting op de grond.
 

Abattement - Meeneembaarheid

In bepaalde gevallen kan men genieten van een vermindering van de te betalen registratiebelasting.
Ofwel in de vorm van het “abattement” ofwel in de vorm van “meeneembaarheid”. Men kan echter nooit tegelijkertijd én genieten van het abattement én van de meeneembaarheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gewoon abattement, het verhoogd abattement, de meeneembaarheid en de teruggave van registratiebelasting.