De rechten van de erfpachter

  • Hij heeft het volledig genotsrecht van het onroerend goed: hij mag gebouwen oprichten van gebouwen en beplantingen aanleggen;
  • gezien de erfpachter voor de duur van de erfpacht eigenaar is van de gebouwen, indien hij deze heeft gekocht, of zelf heeft opgericht, en titularis is van het recht van erfpacht kan hij hierover beschikken, dit wil zeggen verhuren, verkopen en hypothekeren. De duurtijd van deze overeenkomsten is evenwel beperkt tot de duur van de erfpacht zelf.

Verplichtingen van de erfpachter

  • betalen van de pacht;
  • het onroerend goed onderhouden en de gewone herstellingswerken uitvoeren;
  • alle belastingen die inherent zijn aan het goed of aan zijn gebruik betalen.