Duur van de huurovereenkomst

Voor een benadering van de duur van de huurovereenkomst dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de schriftelijke huurovereenkomsten van onbepaalde duur, de mondelinge huurovereenkomsten,  de schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur en de huur van gemeubelde appartementen aangegaan voor onbepaalde duur.

 

Schriftelijke huurovereenkomsten van onbepaalde duur en mondelinge huurovereenkomsten worden geacht aangegaan te zijn per maand.
De opzeggingstermijn bedraagt 1 maand.
Mondelinge huurovereenkomsten worden vermoed voor onbepaalde duur te zijn gesloten. Dit vermoeden is nochtans weerlegbaar, mits bewezen door de partijen.

 

Schriftelijke huurovereenkomsten van bepaalde duur eindigen van rechtswege wanneer de in de overeenkomst bepaalde tijd verstreken is, zonder dat een opzegging vereist is, tenzij die uitdrukkelijk in de overeenkomst voorzien werd.
Een vervroegde opzegging (zelfs voor eigen gebruik) is hier niet mogelijk, onder voorbehoud van een andersluidende schriftelijke overeenkomst.
Blijft de huurder na de beëindiging van de contractuele duur het goed toch betrekken, zonder verzet van de verhuurder, dan is er een stilzwijgende verlenging van de huur tegen dezelfde voorwaarden als deze !h de oorspronkelijke huurovereenkomst (ook wat de duur betreft). Ook hier zijn partijen vrij contractueel iets anders overeen te komen.

 

Huur van gemeubelde appartementen aangegaan voor onbepaalde duur kennen een specifieke wettelijke regeling. De duur is afhankelijk van de vervaldag voor de betaling van de huurprijs. Gebeurt de betaling jaarlijks, dan is de contractuele duur 1 jaar, gebeurt de betaling maandelijks dan is de duur 1 maand. Indien niet duidelijk is of de huur is aangegaan per jaar, per maand of per dag, dan wordt zij geacht aangegaan te zijn per maand.