Fiscale redenen

Veel ondernemers zetten de stap naar een vennootschap omwille van fiscale motieven.

Het is onmogelijk om binnen dit bestek de volledige fiscaliteit van de handelsvennootschap toe te lichten, te meer daar deze regelmatig wordt gewijzigd. Het is noodzakelijk dat elke afzonderlijke situatie wordt getoetst aan de fiscale wetgeving. Bij deze analyse dient ook rekening gehouden te worden met de bedoeling van de ondernemer om de winsten hoofdzakelijk aan te wenden voor privé uitgaven of om ze voor het grootste deel in zijn vennootschap te houden.

Zeer algemeen zou in dit kader kunnen gesteld worden dat de hoogste aanslagvoet in de vennootschapsbelasting veel lager ligt dan die in de personenbelasting (waar men als eenmanszaak onder valt) en dat de omschakeling naar een vennootschap fiscaal voordeliger zal uitvallen in de mate dat de ondernemer het merendeel van zijn winst in zijn vennootschap houdt.