Het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt de bedragen of de goederen die ingebracht zijn door de aandeelhouders of vennoten naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap en is in principe onveranderlijk, tenzij via een statutenwijziging.
Het kapitaal in de cvba heeft echter dit bijzonder kenmerk dat het een vast en een veranderlijk deel bevat.

 

Minimumkapitaal

Gezien de nv, bvba en cvba vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn en de aandeelhouders en de vennoten slechts gehouden zijn tot hun inbreng, vereist het Wetboek van vennootschappen wel dat deze vennootschappen steeds over een minimumkapitaal beschikken.

Voor een nv bedraagt het minimumkapitaal € 61.500, dat volledig moet zijn volgestort bij de oprichting. Bovendien moet bij een hoger kapitaal ieder aandeel minstens tot beloop van een vierde zijn volgestort.

In de bvba is het minimumkapitaal € 18.550, waarvan minstens € 6.200 bij de oprichting moet zijn volgestort. Gaat het om een “ebvba” dan moet minstens € 12.400 zijn volgestort. Bovendien moet bij een hoger kapitaal op ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld minstens tot beloop van een vijfde worden volgestort en moet ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in natura volledig zijn volgestort.

Wat betreft de "s-bvba" is een maatschappelijk kapitaal van minimum € 1 en maximum € 18.549 vereist. Het bedrag van het geplaatst kapitaal bij de oprichting zal tot beloop van een vijfde moeten worden volgestort, met een absoluut minimum van € 1.
Jaarlijks dient bovendien één vierde van de nettowinst van de S-BVBA te worden gereserveerd voor de vorming van een reservefonds. Die verplichting geldt tot op het ogenblik dat dit reservefonds het bedrag heeft bereikt gelijk aan het verschil tussen het minimumkapitaal vereist voor een BVBA, zijnde € 18.550 en het geplaatst kapitaal.

In de cvba bedraagt het vast gedeelte van het kapitaal minimum € 18.550, waarvan eveneens minstens € 6.200 moet zijn volgestort. In het geval van een hoger kapitaal, moet ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld of in natura tot beloop van een vierde zijn volgestort.

Kapitaalverhogingen en -verlagingen

Kapitaalverhogingen en –verlagingen in de nv en de bvba moeten bij notariële akte gebeuren. In de cvba is een notariële akte enkel vereist wanneer de verhoging of de verlaging het vast gedeelte van het kapitaal betreft en niet bij verhoging of verlaging van het veranderlijk deel van het kapitaal.

In de nv gebeurt de kapitaalverhoging bij beslissing van de algemene vergadering of onder bepaalde voorwaarden bij beslissing van de raad van bestuur (in dit laatste geval “toegestane kapitaal” genoemd). In de bvba behoort de kapitaalverhoging tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering. Zowel bij de nv als bij de bvba hebben de oude aandeelhouders/vennoten het recht als eerste in te schrijven op de kapitaalverhoging. Het wetboek voorziet in de mogelijkheid om in bepaalde gevallen van dit voorkeurrecht af te wijken bij kapitaalverhoging bij de nv, doch nooit bij de bvba. Dit voorkeurrecht speelt echter niet bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De kapitaalvermindering is onderworpen aan bijzondere regels ter bescherming van de schuldeisers, in geval van terugbetaling aan de aandeelhouders/vennoten in de nv en de bvba. Zij is aan dezelfde regels onderworpen bij de cvba wanneer de vermindering betrekking heeft op het vast gedeelte van het kapitaal.

Zowel voor de nv als voor de bvba en de cvba heeft de wetgever in specifieke verplichtingen en aansprakelijkheden voorzien wanneer het eigen vermogen van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft of een vierde van het geplaatst kapitaal.