De algemene vergadering

De algemene vergadering is in de nv, de bv en de cv een verplicht orgaan aan wie door de wet exclusieve bevoegdheden zijn toegekend.
De belangrijkste hiervan zijn het wijzigen van de statuten, de goedkeuring van de jaarrekening, het benoemen en ontslaan van bestuurders en het toekennen van een bezoldiging.

 

Er zijn drie soorten algemene vergadering:

  • de gewone;
  • de buitengewone en
  • de bijzondere.

De gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks verplicht gehouden dient te worden, binnen de zes maanden na het sluiten van het boekjaar om de verslagen en rekeningen goed te keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders. Deze vergadering vindt plaats op de datum en de plaats voorzien in de statuten.

 

De buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is de term die in principe gebruikt wordt voor elke andere algemene vergadering dan de gewone. In de praktijk wordt deze benaming voornamelijk gebruikt voor de vergadering die beslist om de statuten te wijzigen.
Voor de nv en de bv bepaalt het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen specifieke regels (inzake aanwezigheid en meerderheid) voor de algemene vergaderingen houdende wijziging aan de statuten. Voor de cv zal rekening gehouden moeten worden met de statutaire bepalingen terzake. De wet voorziet nochtans in een gelijkaardige procedure als voor de nv en de bvba als de wijziging het doel van de vennootschap betreft.

 

De bijzondere algemene vergadering

De bijzondere algemene vergadering is de vergadering die gehouden wordt met als doel rechten toe te kennen aan derden die invloed hebben op het vermogen van de vennootschap wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen of de verandering van de controle op de vennootschap.