De vennootschap

Naast de eenmanszaak kan men er ook voor opteren om zijn activiteiten onder te brengen in een vennootschapsvorm.
Deze structuur wordt gebruikt wanneer verschillende personen willen samenwerken om de baten en de lasten van een handels- of burgerlijke activiteit te delen, maar kan ook gebruikt worden door een enkele ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep.
In het laatste geval spreken we over een eenpersoonsvennootschap die in de regel enkel maar mogelijk is onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

Kiest men ervoor de activiteit te structureren onder vennootschapsvorm, dan heeft men de keuze om ofwel samen te werken zonder daartoe een geschreven overeenkomst op te maken, waarbij dan door louter openlijk en duurzaam handel te drijven of een vrij beroep uit te oefenen de “vennootschap” veruiterlijkt wordt, ofwel te kiezen voor een geschreven samenwerkingsovereenkomst onder de vorm van een van de vennootschapsvormen voorzien en uitgewerkt in het Wetboek van Vennootschappen.

De vormeloze samenwerking, als “oertype” van alle Vennootschappen, wordt de maatschap genoemd, die afhankelijk van de aard van de gevoerde activiteiten, commercieel of burgerlijk kan zijn.

De geschreven samenwerkingsovereenkomst onder een van de wettelijke vennootschapsvormen brengt meer formaliteiten met zich mee dan de eenmanszaak, doch zal in de meeste gevallen een betere en veiligere structuur bieden aan de gevoerde activiteit.
Het is de ondernemer of de vrij beroeper zelf die de beslissing moet nemen of hij al dan niet in vennootschapsverband wil werken.
De keuze die hij zal moeten maken, kan gestoeld zijn op verschillende redenen. In een volgend hoofdstuk worden de belangrijkste redenen uiteengezet waarom men voor een vennootschapsvorm zou kiezen.