Voor als het morgen niet meer lukt: 5 zaken die je vandaag al kan regelen

30 december 2019

Een ongeval, dementie, het slachtoffer worden van een mentale of fysieke handicap… Het kan ons allemaal overkomen. We bevinden ons dan in een toestand van ‘wilsonbekwaamheid’. We zijn niet meer in staat om onze belangen te behartigen. We hebben in zo’n situatie een bescherming nodig. Dat kan met of zonder tussenkomst van de rechter zijn. Maar gelukkig kan je anticiperen op de dag dat je wilsonbekwaam wordt.

1. Stel een zorgvolmacht op
Met een zorgvolmacht geef je aan één of meerdere personen de bevoegdheid om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot je vermogen. Zo kan je met een zorgvolmacht wie  je facturen betaalt of zal betalen, je rekeningen beheert, een onroerend goed verkoopt of zelfs een schenking doet in je naam. Een zorgvolmacht is het middel bij uitstek om op voorhand het beheer van je vermogen te regelen. Je kan met een zorgvolmacht ook persoonlijke aangelegenheden op orde brengen. Zo kan je kiezen of en naar welk rusthuis je later wil verhuizen. Je kan ook regelingen treffen met betrekking tot je patiëntenrechten.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat het kan uitwerken wanneer je  wilsonbekwaam wordt, en dus geen beslissingen meer kan nemen. En dit zonder tussenkomst van de rechter. De cruciale voorwaarde is dan wel dat je de zorgvolmacht laat registeren. De notaris zal dat voor je doen. Om een zorgvolmacht op te stellen moet je wel nog wilsbekwaam zijn. Gaat je gezondheid achteruit  of heb je last van geheugenverlies? Dan is het beter om dit niet te lang uit te stellen.

2. Kies zelf op voorhand je bewindvoerder
De hierboven beschreven zorgvolmacht belet niet dat je zelf nog bepaalde uitgaven maakt of bepaalde zaken blijft uitvoeren. Zelfs als je bepaalde mensen hebt aangeduid voor het beheer van een aantal belangrijke zaken, blijf je vrij om over je vermogen te beschikken. Daarom biedt zorgvolmacht in bepaalde gevallen mogelijks onvoldoende bescherming. De aanstelling van een bewindvoerder is dan meer aangewezen.

Het bewind is een gerechtelijke beschermingsmaatregel; de vrederechter stelt een bewindvoerder aan die bepaalde handelingen in jouw plaats zal stellen. De bewindvoerder is niet altijd een familielid. Voor wat het beheer betreft van je vermogen, kan dat evengoed een professionele bewindvoerder zijn. Voor je naasten is de aanstelling van een professionele bewindvoerder mogelijks een bittere pil. Gelukkig kan je vandaag op deze situatie anticiperen door bij de notaris een ‘verklaring van voorkeur’ te vragen. Met deze verklaring kies je zelf wie je bewindvoerder wordt indien je op een dag een bewindvoerder nodig hebt. De vrederechter zal met je keuze rekening houden (tenzij je belangen hierdoor worden geschaad).

3. Duid een vertrouwenspersoon aan
Naast een bewindvoerder, kan je ook een vertrouwenspersoon aanstellen. De vertrouwenspersoon is degene die als bemiddelaar optreedt tussen jou en de bewindvoerder. Hij of zij houdt ook toezicht op de goede werking van het bewind. Bovendien is hij jouw spreekbuis: hij geeft je mening weer indien je niet in staat zou zijn om dit zelf te doen. Je bewindvoerder moet de vertrouwenspersoon op de hoogte brengen van de verrichtingen en verslag uitbrengen van het bewind.  Zelf mag de vertrouwenspersoon je niet vertegenwoordigen (dat is de taak van de bewindvoerder), maar hij of zij heeft de functie van een “klokkenluider”: hij wijst op conflicten of belangenvermenging tussen de bewindvoerder(s) en jou. En…  trekt aan de alarmbel als dat nodig zou zijn.

4. Vul voorafgaande wilsverklaringen in
Wilsverklaringen zijn documenten waarin je duidelijke richtlijnen geeft over een aspect van je levenseinde voor het geval er zich situaties voordoen waarbij je zelf je wensen niet meer kan uitdrukken. Deze documenten hebben met andere woorden pas uitwerking wanneer je door een ziekte, coma, verlamming, dementie… wilsonbekwaam wordt. Op www.leif.be vind je de wilsverklaringen met de nodige toelichting, zodat je zelf aan de slag kan gaan. Er bestaan momenteel vijf verschillende wilsverklaringen:

  • De voorafgaande negatieve wilsverklaring: de weigering van bepaalde behandelingen en/of onderzoeken;

  • De voorafgaande wilsverklaring euthanasie: in geval je in een onomkeerbare comateuze toestand zou verkeren. De ‘voorafgaande wilsverklaring euthanasie’ mag niet verward worden met een ‘euthanasieverzoek’ waarbij een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke en ondragelijke aandoening om levensbeëindiging verzoekt.

  • De verklaring voor orgaandonatie: waarmee je een keuze voor orgaandonatie bekendmaakt;

  • De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling: om je keuze rond je uitvaart bekend te maken.

  • De lichaamsschenking aan de wetenschap.

5. Praat met je naasten én denk aan je patiëntenrechten
Ook met betrekking tot je patiëntenrechten kan je één en ander regel, via afzonderlijke formulieren of via een zorgvolmacht. Zo kan je ook met betrekking tot je patiëntenrechten een vertrouwenspersoon aanduiden. De vertrouwenspersoon zal je ondersteunen en bijstaan bij het uitoefenen van je patiëntenrechten. Zo kan een vertrouwenspersoon iemand zijn die je meeneemt naar consultaties, zodat je zeker bent dat je alle informatie correct begrijpt. Er bestaan modelformulieren voor het aanduiden van een vertrouwenspersoon.

Een vertegenwoordiger zal beslissingen rond je patiëntenrechten nemen in jouw plaats, wanneer je hiertoe zelf niet meer in staat bent. De aanduiding van een vertegenwoordiger moet schriftelijk gebeuren, via een document dat moet voldoen aan bepaalde vormvoorwaarden. Sinds 1 maart 2019 kan je hiervoor ook een zorgvolmacht gebruiken. In je zorgvolmacht duid je personen aan die ervoor zorgen dat je alle noodzakelijke zorgen krijgt als je ziek wordt. Deze ‘lasthebbers’ zullen ook toezien op de naleving van jouw rechten als patiënt.

Van belang is vooral om je familieleden, naasten en je huisdokter op de hoogte te brengen van je beslissingen. Duidt je een vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon aan in een formulier? Wees dan zeker dat deze personen deze taak willen en zullen vervullen. Bij de aanduiding in een zorgvolmacht is de aangeduide lasthebber op de hoogte van zijn opdracht, maar vergeet niet dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot de inhoud van de zorgvolmacht. Daarom is het belang dat je zorgverleners ook op de hoogte zijn van je beslissingen.

Bron: Fednot