70

Moeten echtgenoten samen aanwezig zijn op een openbare verkoop?

Gewoonlijk leest men de publiciteit. 'Gehuwde kopers moeten beiden aanwezig zijn, in het bezit van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract'.

Echtgenoten gehuwd met een huwelijkscontract van zuivere scheiding van goederen hebben geen probleem dienaangaande. Zij kunnen elk afzonderlijk kopen zonder toestemming of aanwezigheid van de andere.

Echtgenoten gehuwd zonder huwelijkscontract of onder een ander gemeenschapsstelsel, moeten in principe samen aanwezig zijn en moeten beiden toestemmen.

Bij aankoop uit de hand is het probleem minder scherp omdat in dergelijk geval de verkoopovereenkomst rustig tussen beide echtgenoten kan worden besproken.

Bij openbare toewijs echter moet dadelijk, bij de laatste opbieding, de beslissing genomen worden.

Als slechts één van de echtgenoten aanwezig is en de andere gaat niet akkoord, dan kan hij slechts kopen met gelden behorend tot zijn eigen vermogen (bijvoorbeeld voortkomende van de verkoop van een geërfd onroerend goed) en nooit met gelden behorend tot het gemeenschappelijk vermogen (zoals 'inkomsten'); daarvoor is de instemming van de andere echtgenoot absoluut vereist.

Is een echtgenoot verhinderd om aanwezig te zijn dan dient de kopende echtgenoot in het bezit te zijn van een geschreven volmacht ondertekend door de afwezige (de verkopende notaris zal u graag de tekst daarvan vooraf bezorgen). De afwezige echtgenoot zal bovendien later de notariële akte van toewijs dienen te bekrachtigen.

Ernstige problemen kunnen zich voordoen ingeval één van de echtgenoten weigert toe te stemmen. De weigerende echtgenoot kan gedurende één jaar volgend op de toewijs de verkoop laten vernietigen voor de rechtbank, met het gevolg dat de benadeelde verkoper schadevergoeding kan eisen. Indien één van de echtgenoten weigert, zal men ook geen lening kunnen afsluiten. Indien één van de echtgenoten - gehuwd onder een stelsel van gemeenschap - verhinderd is om aanwezig te zijn, verwittig dan vooraf de verkopende notaris om concrete afspraken te maken.