73

Kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen?

Kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen? Wat moeten zij met het geld doen?

Zolang de ouders beiden in leven zijn kunnen zij volledig vrij beschikken over hun eigendommen, zonder daarvoor de kinderen te moeten raadplegen.

Bij leven van de ouders hebben de kinderen immers geen enkel recht op hun toekomstige nalatenschap.

Zoals de ouders geen toestemming nodig hebben om over te gaan tot verkoop, hebben zij ook geen toestemming nodig voor het beheer van hun goederen.

Ook hieromtrent kan er niet de minste twijfel bestaan. Zolang de ouders in leven zijn, beschikken zij vrij over hun vermogen en kunnen de kinderen niet hun eventuele rechten op de nalatenschap van hun ouders inroepen om zich te mengen in het beheer van hun vermogen.

Toch doen er zich in de praktijk heel wat gevallen voor waarbij kinderen in dergelijke situaties nogal verontrust zijn over hetgeen er met de opbrengst van de verkoop gebeurt. In de meeste gevallen is de onrust veroorzaakt door een onevenwichtige bevoordeling van één van de kinderen tijdens het leven van zijn ouders. In feite komt het er op neer dat de ouders de opbrengst van de verkoop niet voor eigen doeleinden gebruiken maar geheel of gedeeltelijk aan een bepaald kind wegschenken. Ook hiertegen is in beginsel geen kruid gewassen. Zolang de ouders leven is er geen sprake van een nalatenschap en dus evenmin van beschermde rechten van de erfgenamen. Het is pas wanneer de ouders overleden zijn dat men tegen deze bevoordelingen kan opkomen als de ouders een kind meer zouden hebben bevoordeeld dan wettelijk toegelaten. In dergelijke situaties is het nuttig de nodige bewijsstukken reeds tijdens het leven van de ouders te verzamelen. Dikwijls wordt er een geschrift opgesteld, b.v. een schulderkentenis, waarin het kind dat gelden ontvangt, deze ontvangst erkent.

Zolang de beide ouders leven, is dit document enkel van belang in de relatie tussen de ouders en dat bepaald kind. Het is pas bij overlijden dat de andere kinderen belanghebbenden kunnen zijn in de hoedanigheid van erfgenamen.

Het antwoord op de vraag blijft evenwel ondubbelzinnig dat ouders vrij zijn hun goederen te verkopen wanneer zij dit wensen, en dat zij vrij zijn met deze goederen te doen wat zij willen. Het gaat om hun eigendom en de opbrengst is eveneens hun eigendom dat zij vrij beheren.