61

Kan de intrest bij hypothecaire leningen of kredieten veranderen?

Waarom kan de intrestvoet bij hypothecaire leningen of kredieten wijzigen?

De financiële instellingen die leningen toestaan, hebben dit geld ook zelf opgenomen. De intresten die dienen betaald te worden, kunnen op relatief korte termijn erg schommelen.
Hieruit volgt dat de financiële instellingen in een onhoudbare financiële toestand zouden kunnen komen indien zij geen evenwicht kunnen bewaren tussen de te betalen intresten enerzijds en de te ontvangen rente op hypothecaire leningen anderzijds.

Dit heeft de financiële instellingen ertoe genoopt in hun hypothecaire leningscontracten een clausule op te nemen die ertoe leidt dat de rentevoet periodiek (meestal om de vijf jaar) kan aangepast worden aan de rentevoet op dat ogenblik geldend op de kapitaalmarkt.

Indien u echter kiest voor een vaste rentevoet, die dus dezelfde blijft voor de volledige duur van uw krediet, zal de bank u een iets hogere intrest aanrekenen dan bij een krediet met variabele rentevoet.