44

Kan bij een openbare verkoop bij uitvoerend beslag/gedwongen verkoop het goed verkocht worden wanneer de eigenaar of één van de mede-eigenaars niet aanwezig is.

Men kan moeilijk verwachten dat een eigenaar vrijwillig zijn medewerking zal verlenen wanneer een schuldeiser, wegens wanbetaling van de eigenaar, de verkoop bij uitvoerend beslag van een onroerend goed vervolgt.

De notaris die in een lastenkohier de voorwaarden van de openbare verkoop vaststelt met inbegrip van de datum van de verkoop en de wijze waarop de publiciteit zal gevoerd worden, dient dit lastenkohier aan de eigenaar te betekenen bij deurwaardersexploot minstens een maand vóór de verkoop.

Binnen acht dagen na het exploot kan de eigenaar zijn opmerkingen terzake aan de notaris kenbaar maken. In dit geval stopt de notaris de bewerkingen totdat de betwistingen beslecht zijn door de rechtbank.
Na uitspraak van de rechtbank of als de eigenaar geen opmerkingen maakt, geschiedt de verkoop ten verzoeke van de vervolgende schuldeiser. Zo de eigenaar afwezig is, wordt tegen hem verstek verleend en kan de verkoop toch doorgaan. Na de verkoop dient de notaris de toewijs aan de beslagene te betekenen. Deze heeft vanaf de betekening nog een termijn van vijftien dagen  om de vernietiging van de verkoop in rechte te vervolgen.

Besluit: de eigenaar wordt volledig in kennis gesteld van het verloop van de procedure, hij heeft het recht opmerkingen te maken op de voorwaarden en kan zelf de vernietiging van de verkoop vragen wegens begane procedurefouten, doch er wordt verkocht ook als hij bij de verkoop niet aanwezig is.

In een gelijkaardige regeling is voorzien voor verkopen in het kader van een gedwongen gerechtelijke verdeling welke door de rechtbank zal bevolen worden zo één of meerdere deelgenoten weigeren in een minnelijke verdeling toe te stemmen of zo er moeilijkheden tussen de mede-eigenaars zijn. De rechtbank zal een notaris aanstellen om tot de verkoop over te gaan en een andere om de afwezige of weigerende partijen te vertegenwoordigen. Alle partijen worden door de notaris aangemaand bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven om bij de bewerkingen aanwezig te zijn en bij gebrek hieraan te voldoen, zal de notaris aangesteld om de afwezigen te vertegenwoordigen, in plaats van de afwezige of weigerende partijen tekenen.