55

Gebouw op plan kopen. Welke zekerheden heeft men?

Heb ik een bescherming als ik een gebouw op plan koop?

Elke koper van een nog op te richten woning, geniet van een bijzondere bescherming, ingesteld door de zogenaamde wet Breyne.

De voornaamste beschermingsmaatregelen waarin de wet voorziet, zijn de volgende :

  1. bij het afsluiten van de overeenkomst gaat het eigendomsrecht op de grond en de reeds uitgevoerde bouwwerken onmiddellijk over op de koper; de verdere eigendomsovergang gebeurt naarmate de vordering van de bouwwerken;
  2. de eerste verkoper van een woning in opbouw, heeft dezelfde verantwoordelijkheid als de aannemer en de architect, hij blijft met name gedurende tien jaar aansprakelijk voor gebreken in de bouw;
  3. de notariële akte dient een aantal vermeldingen te bevatten, die ertoe strekken de koper degelijk in te lichten;
  4. vóór het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of vóór het verlijden van de basisakte mogen geen voorschotten van de kopers ontvangen worden; in geen geval mogen de ontvangen voorschotten meer bedragen dan 5% van de totale prijs;
  5. bij het verlijden van de notariële akte mag enkel betaald worden: de prijs van de grond en van de uitgevoerde bouwwerken. Een architect moet attesteren welke werken reeds werden uitgevoerd. Het saldo van de prijs is slechts opvorderbaar naargelang de bouwwerken vorderen;
  6. tenslotte zijn de aannemers verplicht zekerheid te stellen of de voltooiïng van het gebouw te waarborgen. Gebeurt dit niet dan staat het de koper vrij de nietigheid van de overeenkomst in te roepen tot zolang de notariële akte niet verleden is.