71

Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge het vruchtgebruik?

Mijn echtgenoot is een maand geleden gestorven, en ik verneem dat ik het vruchtgebruik heb op zijn erfenis. Wij waren gehuwd met scheiding van goederen, en zijn erfenis gaat naar zijn broers en zusters. Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge dit vruchtgebruik?

Als vruchtgebruiker hebt u het recht levenslang alle goederen van de nalatenschap te gebruiken, er de opbrengst van te innen, ze te beheren (verhuren, vervallen schuldvorderingen innen, de handel verderzetten, enz.).

Anderzijds hebt u de plicht de verbruikbare goederen te vervangen en de niet-verbruikbare goederen te bewaren, om ze intact te kunnen overlaten aan de blote eigenaars bij het einde van het vruchtgebruik. Daartoe zijn in de wet enige regels voorzien ter berscherming van de blote eigenaars.

Bij de aanvang van het vruchtgebruik moet een inventaris opgesteld worden en moet u voldoende waarborgen bieden indien de blote eigenaars dit eisen.

De blote eigenaars kunnen eisen dat de geldsommen worden belegd en dat de effecten aan toonder worden omgezet in inschrijvingen op naam of gedeponeerd worden bij een bank.

In de loop van het vruchtgebruik draagt u de lasten die verbonden zijn aan de inkomsten (bv. belastingen), alsmede de interesten van de schulden.

U moet de gebouwen onderhouden (tenzij herstelling van zware muren, gewelven, balkon, gehele daken, steunmuren en afsluitingsmuren). U hebt het recht omzetting te vragen van gans of van een deel van uw vruchtgebruik. De waarde van uw vruchtgebruik wordt dan vastgesteld in verhouding tot uw vermoedelijke levensduur. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen partijen is het de rechtbank die de waarde zal laten vaststellen. Op die manier kan uw vruchtgebruik worden omgezet in een bepaalde geldsom of een geïndexeerde rente. Indien u over de nodige financiële middelen beschikt, kan u zelfs de blote eigendom afkopen en zodoende volle eigenaar worden.