38

Bij overlijden zijn alle rekeningen en spaarboekjes bij financiële instellingen geblokkeerd.

Hoe kunnen deze worden vrijgemaakt?

De rekeningen kunnen gedeblokkeerd worden zodra de bank officieel op de hoogte is van de wettige erfgenamen van de overledene.

Hiervoor is nodig:

  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor. Zo'n attest is slechts onder bepaalde voorwaarden voldoende (er mag geen testament of huwelijkscontract zijn en er mogen geen handelingsonbekwame erfgenamen zijn). Het attest kan ook online worden aangevraagd via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.
  • of een akte- of attest van erfopvolging, opgemaakt door de notaris.Indien een attest van erfopvolging niet voldoet, moet u een beroep doen op de notaris. In de andere gevallen hebt u de keuze.

Zowel de akte als het attest van erfopvolging vermelden op duidelijke wijze wie de erfgerechtigden zijn die aanspraak kunnen maken op de tegoeden van de overledene.

De akte- of het attest van erfopvolging kunnen enkel worden afgeleverd nadat de ambtenaar of de notaris de nodige opzoekingen hebben gedaan ten aanzien van de betrokken erfgenamen en de overledene om na te gaan of deze geen fiscale of sociale schulden heeft.
Deze schulden moeten worden vereffend opdat de bank de gelden kan vrijgeven.

Voor meer info: klik www.minfin.fgov.be - thema's - gezin - overlijden