19

Waarom een schenking van geld of aandelen via een notaris regelen?

Waarom zou ik een schenking van geld of aandelen via een notaris laten gebeuren en er schenkingsrechten op betalen als het met een gewone handgift ook kan zonder?

Het tarief van de schenkingsrechten is in het geval van schenkingen van roerende goederen zoals geld, aandelen enz... op vandaag geen reden meer om niet te kiezen voor de veiligste en zekerste manier van schenken: bij notariële akte!

Samen met een vaak zeer grote besparing worden aan de schenker ook de geruststellende garanties gegeven dat hij de bedongen rente of het voorbehouden vruchtgebruik zonder twijfel zal kunnen genieten en de geschonken goederen of gelden zelf zal kunnen blijven beheren tot aan zijn overlijden.

Notariële schenkingen kunnen nooit meer onderworpen kunnen worden aan erfbelastingen, zelfs indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.

Dat is bij een handgift anders: indien de schenker na een handgift binnen de drie jaar overlijdt moeten er op de waarde van de bij handgift geschonken goederen alsnog erfbelastingen betaald worden. Het is trouwens aan de begiftigde om te bewijzen dat de drie jaar verstreken zijn indien het overlijden meer dan drie jaar na de handgift plaats had, wat niet altijd eenvoudig is.

Bovendien kunnen in een notariële akte van schenking voorwaarden gekoppeld worden aan de schenking. Vaak gaat het om garanties voor de schenker, bijvoorbeeld dat deze in ruil voor het schenken van het kapitaal een bepaalde rente uitbetaald krijgt door de begiftigde, of een verbod voor de begiftigde om aandelen die hij geschonken kreeg te vervreemden zolang de schenker leeft.

Omdat de meerderheid van de schenkers en begiftigden vonden dat de voordelen van de schenking bij notariële akte niet opwogen tegen de kost (aan schenkingsrechten) ervan, werd de handgift de courante wijze om van hand tot hand overdraagbare zaken (geld, kasbons, aandelen, meubels, enz...) te schenken.

Sinds enkele jaren zijn de schenkingsrechten van de schenking van roerende goederen echter drastisch verlaagd tot het vlak tarief van:
3 % voor schenkingen tussen echtgenoten en in rechte lijn;
7 % voor schenkingen tussen alle andere personen.
In Wallonië is er ook een 5%-tarief en is de regeling wat complexer.
Opmerkelijk daarbij is dat op die manier de geschonken waarden definitief belast zijn en geen enkel gevolg meer hebben voor de nalatenschap ook al zou de schenker binnen de drie jaar overlijden.

Er is bijgevolg geen enkele reden meer om niet voor de schenking via notarisakte te kiezen; het is tegelijk veilig en goedkoop.