11

Wat behelst een inventaris voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming?

Echtgenoten die tot een echtscheiding door onderlinge toestemming willen overgaan kunnen bij notariële akte een inventaris laten opmaken. Dit is geen verplichting meer en in de praktijk is dit nog weinig gebruikelijk.

De bedoeling is dat de echtgenoten, alvorens tot een verdeling over te gaan, een juist beeld zouden hebben van de samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen alsook van hun eigen vermogen.

Deze inventaris omvat een opsomming van :

  • de onroerende goederen;
  • alle roerende voorwerpen (o.a. meubelen, huisraad, sierstukken, auto) met een schatting die eerder een element is van nadere beschrijving, dan een eigenlijke waardebepaling;
  • de gelden, bankrekeningen, spaarboekjes, titels en voorwaarden;
  • de schulden (leningen, afbetalingen...)

Bij het afsluiten van de inventaris zullen beide echtgenoten onder eed moeten bevestigen dat de inventaris volledig is, dat zij dus niets hebben verborgen of verduisterd, en ook niet weten dat er door een ander iets verborgen of verduisterd werd.

De echtgenoot die meineed pleegt verliest niet alleen alle rechten in de betrokken goederen, maar riskeert ook een veroordeling tot een gevangenisstraf en/of geldboete.