1

Het onderhoudsgeld regelen bij een echtscheiding: kan je het later aanpassen?

Ex-partners die willen scheiden met een EOT procedure (echtscheiding door onderlinge overeenkomst) moeten afspraken maken over alle familiale en vermogensrechtelijke punten van hun relatie. De onderhoudsbijdragen naar de kinderen en de ex-partner maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Alimentatie betalen aan de ex-partner

In veel gevallen spreken de ex-partners af dat de financieel sterkere partner alimentatie betaalt aan de financieel zwakkere partner. Maar wat als de financiële situatie van de partners wijzigt? Kunnen de ex-partners terugkomen op hun eerdere afspraken?

Het antwoord hangt af van de datum van de overeenkomst.

  • Werd de EOT-overeenkomst opgesteld vóór 1 september 2007, dan kan de overeenkomst niet meer gewijzigd worden als dit niet is voorzien in de overeenkomst zelf. Dit geldt ook wanneer de uitkeringsgerechtigde huwelijkspartner hertrouwt of wanneer de inkomsten van de partners wijzigen. Ex-partners kunnen wel een nieuwe overeenkomst maken.
  • Werd de EOT-overeenkomst opgesteld na 1 september 2007, dan gelden iets soepelere regels. De rechter kan hier de onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten wél aanpassen als er zich nieuwe omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van de ex-partners. De ex-partner die een aanpassing wenst, moet dan wel bewijzen dat de omstandigheden effectief gewijzigd zijn sinds de echtscheiding. Zowel een verbetering als een verslechtering van de toestand komt in aanmerking. Het is niet vereist dat de omstandigheden ingrijpend gewijzigd zijn. Een rechter kan enkel een afgesproken bedrag verhogen of verlagen. Hebben de partijen hierover niets afgesproken of hebben ze uitdrukkelijk aangegeven dat ze elkaar géén onderhoudsuitkering verschuldigd zijn, dan kan de rechter zelf geen uitkering opleggen. De rechter is ook gebonden aan de voorwaarden die de partijen in de overeenkomst hebben opgenomen (bijvoorbeeld als ze zijn overeengekomen dat de alimentatie alleen kan verlaagd worden, maar niet kan worden verhoogd).

Belangrijk om te weten: Ex -partners die elkaar geen alimentatie willen toekennen moeten dit expliciet vermelden in hun EOT-overeenkomst om latere interpretatieproblemen te voorkomen.

Onderhoud aan de kinderen

Ook na een relatiebreuk moeten ouders vanzelfsprekend blijven bijdragen in de opvoedingskosten van hun kinderen. Volgens de wet moet elke ouder bijdragen volgens zijn of haar mogelijkheden. In de praktijk betekent dit vaak dat de ouder met het hoogste inkomen een alimentatie betaalt aan zijn ex-partner. Zelfs al wonen de kinderen niet volledig bij hem of haar.

Sinds 10 januari 2019 moeten ook de overeenkomsten tussen ouders over de onderhoudsbijdragen (bv. in het kader van een EOT-overeenkomst) het bedrag van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen rechtvaardigen. Een rechtvaardiging aan de hand van één of een aantal criteria volstaat. Zo kunnen rechters die geconfronteerd worden met ouders die hun onderhoudsbijdragen willen aanpassen na een echtscheiding, gemakkelijker de oorspronkelijke criteria achterhalen die de ouders hebben gebruikt bij het bepalen van hun aanvankelijke onderhoudsbijdrage. Rechters zullen bijgevolg beter kunnen oordelen of die criteria gewijzigd zijn en of een aanpassing van de onderhoudsbijdrage al dan niet noodzakelijk is.

Meer informatie vind je in de rubriek echtscheiding op notaris.be.