21 Ik wil mijn kleinkinderen laten erven, bestaat er een mogelijkheid?

Meestal erven mensen vandaag op late leeftijd. Op het moment dat ze een erfenis krijgen hebben ze al jaren gewerkt, een huis gekocht, genieten ze van een zeker comfort en hebben ze eigenlijk het geld minder nodig. Hun kinderen daarentegen, staan in de startblokken van hun leven. Misschien willen ze een gezin stichten of een huis kopen… Een financieel steuntje is dan vaak meer dan welkom. Wat zijn de mogelijkheden in dergelijke situaties?

1. “Generation skipping”: de kinderen verzaken aan hun erfenis.
Sinds 2013 kunnen de kinderen van de erflater (de persoon die overleden is en een erfenis nalaat) zelf beslissen om hun erfenis te verwerpen ten voordele van hun kinderen (de kleinkinderen van de erflater), zonder dat dit erfdeel naar de andere kinderen van de erflater gaat. Hier ligt de beslissing dus bij de kinderen en niet bij de grootouders zelf. Opgelet: de kinderen kunnen niet gedeeltelijk verzaken aan de erfenis ten voordele van de kleinkinderen. Het is een alles-of-niets systeem!
De “generatiesprong” door het verwerpen van een erfenis kan ook fiscale voordelen opleveren. Als je een nalatenschap erft moet je erfbelastingen betalen. Bij iedere “schakel” zijn belastingen verschuldigd, maar doordat de kleinkinderen rechtstreeks erven van hun grootouders, moeten op hetzelfde vermogen slechts eenmaal erfbelastingen betaald worden.

Daarbij moet wel een kantmelding gemaakt worden: de fiscus mag geen nadeel ondervinden van deze regeling. Concreet betekent dit dat de erfbelastingen worden berekend alsof het kind dat afstand heeft gedaan van de erfenis zelf had geërfd. Indien de dochter of zoon van de erlater 27% erfbelastingen had moeten betalen omdat de erfenis groter was dan 250 000 euro, dan zullen de kleinkinderen ook 27% erfbelastingen moeten betalen op de totale erfenis, zelfs indien ze elk minder dan 250 000 erven. In het omgekeerde geval zou de fiscus serieuze verliezen kunnen lijden. Erfbelastingen zijn immers progressief: ze stijgen naarmate de erfenis groter is! Indien de kleinkinderen enkel belast zouden worden op hun (kleiner) deel, zouden er minder erfbelastingen betaald moeten worden.

2. Grootouders maken een testament op waarin ze een deel van hun goederen nalaten aan hun kinderen.
Een testament opmaken heeft als voordeel dat de grootouders zelf kunnen beslissen om hun kleinkinderen te bevoordelen. Ze zijn dan niet afhankelijk van de wil van hun kinderen. De kinderen zullen wel altijd recht hebben op de wettelijke reserve. De kleinkinderen kunnen enkel het beschikbaar deel erven. In tegenstelling tot de “generatiesprong” door verwerping van de nalatenschap, zal de hoogte van de erfbelastingen hier niet minstens evenveel moeten zijn als wanneer de kinderen zouden erven. Bovendien is een testament op ieder moment herroepbaar en kan het gekoppeld worden aan bepaalde voorwaarden. Je weet maar nooit hoe de dingen in het leven kunnen keren…

Een testament blijft dus een nuttig instrument om jouw kleinkinderen te bevoordelen. Raadpleeg een notaris, hij zal je met raad en daad bijstaan.