Is een testament nog nuttig voor wettelijke samenwonenden?

Wil u uw levenspartner, met wie u wettelijk samenwoont, meer rechten gunnen dan alleen vruchtgebruik op de gezinswoning en het huisraad? Dan moet u iets ondernemen. Wenst u dat uw partner het huis in volle eigendom krijgt? Dan moet u een testament opstellen. Of u plaatst de woning onder een beding van aanwas, indien u ze samen ieder voor de helft in onverdeeldheid aankocht.

 

Het wettelijk erfrecht is beperkt tot de gezinswoning. Het tweede verblijf valt er niet onder. Moet de langstlevende partner ook het appartement aan zee erven - al dan niet beperkt tot vruchtgebruik? Dan moet u dit zelf organiseren. Dat kan via testament, maar ook via de techniek van de ‘gesplitste aankoop’. De ene partner koopt het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom. En ook hier kan een beding van aanwas nuttig zijn.

Het erfrecht is beperkt tot het vruchtgebruik op de gezinswoning en het huisraad. Dat heeft soms nare gevolgen. Stel dat de samenwonende partner de enige erfgenaam is, en dat er geen andere familieleden zijn. Dan gaat de rest van de erfenis in principe naar de Belgische Staat. Om dit te vermijden, moet u een testament opstellen.

 

Maakte u een testament op (in het voordeel van uw ongehuwde partner), vóór de inwerkingtreding van de nieuwe erfrechtwet van 2007? Dan gaat u best even langs bij uw notaris. Door de nieuwe wet zullen waarschijnlijk heel wat juridische interpretatieproblemen ontstaan over bestaande testamenten. Een bijsturing van uw bestaand testament is daarom zeker aangewezen.