Hoe duur is erven in ons land

De graad van verwantschap. Het successietarief wordt in categorieën opgedeeld, op basis van de bloedverwantschap tussen de overledene en de erfgenaam. Hoe verder de erfgenaam in de stamboom van de familie staat, hoe hoger de taxatie.

 

Progressieve tarieven

De erfbelasting is progressief. De tariefstructuur is ingedeeld in schijven. Hoe meer een erfgenaam uit een erfenis opstrijkt, hoe hoger de tariefschijf waarin hij terechtkomt, en hoe zwaarder de heffing. Het vlakke tarief voor de activa die geïnvesteerd zijn in een familiale onderneming of vennootschap is hierop een uitzondering.

 

Belastbare grondslag over netto-aandeel

De erfbelasting wordt berekend op het netto-aandeel van iedere erfgenaam, rekening houdend met zijn verwantschap tot de overledene. De berekening gebeurt dus individu per individu. De schulden en begrafeniskosten worden in min gebracht.

 
 

Voor iedere erfopvolger wordt afzonderlijk een berekening gemaakt. Maar deze regel geldt niet voor nalatenschappen die openvallen in het Brusselse Gewest en in het Vlaamse Gewest tussen ooms, tantes, neven en nichten en anderen (vreemden). In deze gewesten wordt binnen deze erfgroepen de belasting berekend over de som van de netto-aandelen, verkregen door al de rechtverkrijgenden in deze groep. Vervolgens worden de verschuldigde rechten proportioneel verdeeld onder de erfgenamen. De wetgever wil voorkomen dat de erflater het tarief te sterk zou drukken, door zijn vermogen te verdelen over een groot aantal legatarissen.