Anti-rechtsmisbruikbepaling

Er ontsproten soms behoorlijk "gekunstelde" constructies aan het brein van creatieve fiscalisten om belastingheffing te vermijden. Om fiscaal misbruik binnen successieplanning tegen te gaan, voerde de fiscus de anti-rechtsmisbruikbepaling in.

Sind 1 juni 2012 is in het registratie- en successierecht een nieuwe, totaal herschreven fiscale anti-misbruikbepaling in werking getreden.
Deze maatregel is federaal van aard. Hij geldt dus voor gans het land en ongeacht het gewest.

 

De nieuwe maatregel komt er op neer dat de fiscus een juridische handeling van de burger naast zich kan neerleggen wanneer ze in strijd met de specifieke doelstelling van een fiscale wettekst wordt bevonden. Of ook wanneer hij hierdoor aanspraak tracht te maken op een belastingvoordeel, daar waar dit – volgens de fiscale administratie - niet strookt met de bedoeling van de wet.

 

Initiële bewijslast ligt bij de fiscus

Als de fiscale administratie de misbruikbepaling met succes weet toe te passen (de bewijslast ligt in eerste instantie bij haar), dan zal ze de burger kunnen belasten op wat hij heeft willen ontwijken of zal ze hem het belastingvoordeel dat hij poogde binnen te halen niet gunnen. De belastingplichtige kan hieraan ontsnappen door aan te tonen dat hij de bewuste doelstelling van de fiscale bepaling niet schendt of door te bewijzen dat zijn keuze van handelen ook ingegeven is door andere motieven dan louter fiscale (bv. familiale motieven of andere).

 

Witte en zwarte lijst van de fiscus

Omdat de nieuwe antimisbruikbepaling, in het bijzonder voor successieplanningen, veel vragen en onzekerheden opriep bij de burger en zijn adviseurs, werd vrij snel na de inwerkingtreding door de fiscale administratie een omzendbrief uitgebracht met daarin een “witte” en “zwarte” lijst.

Op de witte lijst treft men een resem technieken aan die nog steeds probleemloos kunnen toegepast worden sinds 1 juni 2012. Op de zwarte lijst heeft de fiscus de technieken vermeld die vanaf die datum als fiscaal misbruik worden bestempeld en dus zullen worden aangevochten.

De onzendbrief is integraal terug te vinden op www.fisconetplus.be.

 
 

Enkel juridische handelingen kunnen door de fiscus met de antimisbruikbepaling bevochten worden.

Feitelijke handelingen niet. Bijgevolg, wanneer een persoon naar het buitenland emigreert of binnen de Belgische gewesten verhuist om een interessanter successieregime op te zoeken, dan kan de fiscus daar niets tegen beginnen.